Obhájte si svoje právo

s našou kvalifikovanou pomocou

Mobil

+421/903772925

Poradenstvo v oblastiach

 • Priemyselné právo

  Ponúkame komplexné služby v tejto oblasti od zistenia stavu techniky cez spracovanie prihlášok, zabezpečenie ich právnej ochrany, zmluvnú úpravu vzťahov, až po obranu týchto práv pred súdmi a inými orgánmi v prípade ich  ohrozenia alebo porušenia. Ako jedna z mála advokátskych kancelárií sa dlhodobo špecializujeme aj na súdne spory v oblasti priemyselných práv a práv z duševného vlastníctva. Poskytujeme aj služby v oblasti autorských práv a práv príbuzných autorským právam, obchodných tajomstiev, technických postupov, know-how a goodwill. Členom nášho tímu je patentový zástupca, ktorý je aj Európskym patentovým zástupcom.

 • Rodinné právo

  Jednou z oblastí, na ktoré sa špecializujeme je rodinné právo. Poskytujeme zastupovanie pred rozvodom a počas rozvodového konania, v konaniach o úpravu práv a povinností k dieťaťu, v konaniach o výživnom, v konaniach o zverenie dieťaťa do starostlivosti, výživné na dieťa ina rozvedeného manžela/manželku, vyporiadanie majetku po rozvode aj počas trvania manželstva, a pod.

 • Občianske právo

  Zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi, spisovanie listín o právnych úkonoch, komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností – vrátane zabezpečenia ocenenia nehnuteľnosti súdnym znalcom, vymáhanie a správa pohľadávok, právne poradenstvo.

 • Obchodné právo

  komplexný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácii obchodných spoločností, vrátane bežnej právnej agendy súvisiacej s obchodnou činnosťou spoločnosti, zastupovanie v konaniach pred súdmi, spisovanie listín o právnych úkonoch, vymáhanie pohľadávok, právne poradenstvo.

 • Konkurzné právo

  právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva, prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní, zastupovanie veriteľov na prieskumných pojednávaniach, zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu. Členom nášho tímu je správca konkurznej podstaty, zapísaný v zozname, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

 • Pracovné právo

  Právne poradenstvo pri príprave a spracovaní pracovných zmlúv, zastupovanie v sporoch medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, zastupovanie pred súdmi a pri arbitrážnych a dohadovacích konaniach.

 • Právo duševného vlastníctva

  Náš tím poskytuje právnu podporu vo všetkých oblastiach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva, v oblasti informačných technológií a v súvisiacich oblastiach.

 • Právo cenných papierov

  Najmä akcie, dlhopisy, zmenky, zastupovanie v konaniach na CDCP.

 • Finančné a daňové právo

  právne poradenstvo, zastupovanie v správnom konaní.