Obhájte si svoje právo

s našou kvalifikovanou pomocou

Mobil

+421/903772925

Slovenská advokátska komora
http://www.sak.sk/

Slovenská komora patentových zástupcov
http://www.skpz.sk/

Úrad priemyselného vlastníctva SR
http://www.upv.sk/

Ministerstvo spravodlivosti SR
http://www.justice.gov.sk/

Elektronická zbierka zákonov SR
http://www.zbierka.sk/

Najdôležitejšie zákony právneho poriadku ČR
http://zakony.aktualne.cz/main.html

Vydavateľstvo právnej literatúry a právne informácie
http://www.iura.sk/

Vydavateľstvo právnej literatúry a právne informácie
http://www.i-poradca.sk/

Ekonomické a právne informácie
http://www.epi.sk/

Ekonomické a právne informácie
http://interface.megaloman.sk/icp/zakony/

Obchodný register Slovenskej republiky
http://www.orsr.sk/

Sídla a adresy všetkých bánk a informácie o právnych predpisoch, kurzoch atď.
http://www.banky.sk/

Adresy najdôležitejších inštitúcií v SR
http://www.government.gov.sk/adresarinstitucii/

Národná banka Slovenska
http://www.nbs.sk/